Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Početak priče o komunalnom održavanju datira još sa kraja devetnaestog veka, iz vremena Velikog Bečkereka, kada je, po pisanim dokumentima, daleke 1865. godine u mesnom listu obnarodovan prvi Pravilnik o održavanju čistoće gradskih ulica. Uputstvo Kamelarne administracije o ustrojstvu i delokrugu magistra Velikog Bečkereka predstavlja izvesnu prekretnicu u ovom pogledu, jer se time, između ostalog, stavlja u dužnost i staranje o čistoći ulica i drugim higijenskim merama.
Kada je reč o iznošenju komunalnog otpada, ono je bilo ostavljeno privatnoj inicijativi i tek je 1893. godine izdavanjem koncesije privatnicima organizovana i ova služba. Čišćenje je oduvek bilo organizovano samo u ulicama sa kolovozom od kamena, a broj čistača se povećavao uporedo sa razgranjavanjem mreže kaldrmisanih ulica.
Komunalni otpad se u to vreme sakupljao i prodavao na javnoj licitaciji. Sakupljeni komunalni otpad iznosili su na periferiju grada, na mesto koje odredi kupac. Radi što intenzivnijeg i efikasnijeg čišćenja gradskih ulica, Gradski savet Velikog Bečkereka doneo je 25. avgusta 1930. godine rešenje prema kojem su čistači gradske ulice i trgove morali čistiti samo noću, tako da je do sedam časova ujutru grad morao biti očišćen, a komunalni otpad pokupljen i odnet. Ulice Brigadira Ristića, Obala Princeze Jelene, Princa Đorđa, Trg Kralja Petra, Ulica Kralja Aleksandra, Vilzonov Trg, Ulica Vojvode Mišića, gradska pijaca, ulica kneza Arsena i od Cara Dušana pa sve do Slovenačke crkve morale su se čistiti svake noći, a sporedne i sve ostale ulice po potrebi i odluci gradskog ekonoma. Sakupljanje i iznošenje komunalnog otpada sa ulica Velikog Bečkereka tridesetih godina devetnaestog veka, očigledno je bio ozbiljan i vrlo unosan posao .Zbog toga se do njega izuzetno teško i dolazilo, putem javnog nadmetanja i uz ispunjenje jasno određenih uslova postavljenih od strane načelnika grada. Prema ondašnjem zakonu, zakupnina je trajala tri godine i za to vreme zakupac nije imao pravo da napusti službu.
Kada je reč o čistoći trotoara jasno je bilo naređenje predstojnika gradske policije da se oni moraju polivati vodom tri puta dnevno. Polivanje ulica počelo je 1897. godine kada je cisterna za polivanje bila sa konjskom vučom, dok je policija kontrolisala čistoću trotoara. Između dva rata konjsku zapregu zamenio je motorni tenk za polivanje, koji je pripadao Fabrici šećera, a povremeno korišćen je i za polivanje gradskih ulica. Opština je moderni tenk za polivanje nabavila tek posle oslobođenja.
Posle Drugog svetskog rata zrenjaninski komunalci imali su pred sobom težak zadatak. Grad koji se razvijao velikom brzinom zahtevao je sve bolju organizaciju komunalne službe. Međutim, siromaštvo je bilo evidentno, a vozni park su činile uglavnom zaprege. Odnošenje komunalnog otpada bilo je teško organizovati i sprovesti. Ipak, uz pomoć gradske vlasti, “Čistoća” je sve uspešnije obavljala svoje zadatke. Do pedesetih godina rasprodati su zaprežni konji, a zahvaljujući trudu i umeću ondašnjih mehaničara popravljani su zaplenjeni kamioni, kojim se obavljalo iznošenjekomunalnog otpada, a zimi i snega, čime se dolazilo do dodatnih prihoda za preživljavanje firme.
Preteče Javnog komunalnog preduzeća bile su: službe za održavanje čistoće, zelenila i groblja koje su postojale u periodu od 1952. do 1974. godine, kada je osnovana RO “Zrenjanin” u čijem sastavu su bile OOUR “Čistoća” i OOUR “Zelenilo”. Skupština opštine osnivač je Javno komunalnog preduzeća koje je 1990. godine nastalo spajanjem ova dva OUR-a.
Osnovna delatnost preduzeća sa 371 zaposlenih je održavanje čistoće u gradu, iznošenje komunalnog otpada iz 38943 hiljada domaćinstava, 2340 privrednih subjekata i 22 naseljena mesta grada. Preduzeće je pored komunalnih delatnosti registrovano i za druge delatnosti, koje su prema potrebi u funkciji poslovanja preduzeća. Osim toga tu su još i deponovanje komunalnog otpada, pražnjenje i čišćenje septičkih jama, čišćenje i polivanje ulica, staza i parkirališta, kao i posipanje soli i uklanjanje snega i leda za vreme trajanja rada zimske službe. Uređivanje i održavanje sedam gradskih groblja, usluge sahranjivanja u gradu i u naseljenim mestima Melenci, Elemir, Lukićevo, Lazarevo i Ečka povereni su JKP „Čistoća i zelenilo“, a takođe i usluge sahranjivanja u drugim naseljenim mestima uz saglasnost mesne zajednice. Uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih površina, kao i čišćenje zajedničkih prostorija u naseljima kolektivnog stanovanja, takođe su poslovi koji su povereni našem preduzeću. Privremeno prihvatilište za napuštene životinje otvoreno je 2005.godine, a pokrenut je bio pilot projekat sakupljanja i baliranja PET ambalaže. Preduzeće se bavi i proizvodnjom i prodajom cveća, ukrasnog šiblja, četinara, lišćara i ostalog sadnog materijala.
JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" je preko programa Regionalnog društveno-ekonomskog razvoja konkurisalo i dobilo donaciju za sprovođenje ISO standarda. Ovaj projekat finansirala je Evropskaunija, a realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju. JKP “Čistoća i zelenilo” je danas moderno komunalno preduzeće sa jasnom vizijom razvoja koje se od 2007. godine može pohvaliti sertifikatom standarda ISO 9001.