Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

POGREBNE USLUGE OBUHVATAJU :
- preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba do mesta određenog posebnim propisima (mrtvačnica, patologija, sudska medicina, groblja, krematorijum i dr.)
- sahranjivanje posmrtnih ostataka,
- organizaciju sahrana i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja,
- čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i priprema pokojnika za sahranu,
- održavanje i uređenje grobalja,
- iznajmljivanje grobnih mesta, održavanje grobova i spomenika,
- evidencija grobnih mesta i
- administrativno tehničke i druge poslove vezane za delatnost službe (fotokopiranje i priprema dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška u delu koji se odnosi na zakazivanje i organizaciju sahrane).


DOKUMENTA:
Zakon o sahranama i grobljima

Preuzmi

DOKUMENTA:
Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti

PREUZMI


PITANJA I ODGOVORI:

Gde se može platiti obnova zakupa grobnog mesta, šta ta usluga sve obuhvata i koliko košta?

Obnova zakupa grobnog mesta može se platiti bez provizije u Prodavnici pogrebne opreme koja se nalazi u Svetosavskoj ulici br.25, na naplatnim mestima- blagajnama preduzeća (nalaze se na Lesnini, MZ Bagljaš, MZ Zeleno Polje, u direkciji Preduzeća, Mužlji i u centru grada-ZON-a i naplatna mesta JKP Vodovod i kanalizacija – Petefijeva, naselje Brigadira Ristića, Mala Amerika-pored Gomeks-a i u Gimnazijskoj ulici). Naknada za korišćenje grobnog mesta obračunava se prema širini grobnog mesta. Na godišnjem nivou naknada za pojedinačno grobno mesto iznosi 1.000,76 dinara, za dvostruko grobno mesto iznosi 2.001,52 dinara, za trostruko grobno mesto ona je 3.002,28 dinara. Naknada za korišćenje grobnog mesta namenjena je za pokrivanje zajedničkih troškova na grobljima i to: utrošak vode, odvoženje smeća, čišćenje pristupnih staza i uređenje zelenih površina.

Kome se građani mogu obratiti za uređenje grobnog mesta, gde nabaviti cveće, poručiti venac?

Za sve ove informacije se mogu obratiti Pogrebnoj službi preduzeća (nalazi se u Svetosavskoj ulici br.25), na mail adrese:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefone: 023/561-473 i 023/525-737. Broj telefona dežurne službe je 066/866-0300. Za poručivanje venaca i cveća, građanima su na raspolaganju cvećara „Jasmin“ (nalazi se u Svetosavskoj ulici broj 2, tel.023/536-772), cvećara „Orhideja“ (nalazi se na Centralnom groblju, tel. 064/811-68-98) i cvećara „ Narcis“ u Mužlji (ulica Bratstva- jedinstva 33A, tel. 023/ 600-792).

Ko brine o održavanju groblja?

Odlukom o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebne delatnosti (objavljen u Službenom listu grada Zrenjanin br. 18/2019), čl.2 propisano je da komunalna delatnost upravljanje grobljima i sahranjivanje obuhvata: upravljanje i održavanje grobalja, održavanje grobnih mesta i naplatu naknade za održavanje grobnog mesta, obezbeđivanje, davanje u zakup i prodaju uređenih grobnih mesta, pokopavanje i ekshumaciju posmrtnih ostataka, kremiranje i ostavljanje pepela pokojnika, održavanje objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela, rozarijum, kolumbarijum, krematorijum) kao i održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja. Navedenu komunalnu delatnost na teritoriji grada Zrenjanina obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Osim komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje, preduzeće obavlja i pogrebne delatnosti koje obuhvataju: preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti, odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba (stan, zdravstvena ustanova, instituti za sudsku medicinu i patologiju, ustanove socijalne zaštite i druga mesta) i prevoz do mesta određenog posebnim propisom (patologije, sudske medicine, groblja, krematorijuma, aerodroma, poslovnog prostora pogrebnog preduzeća u kom postoje propisani uslovi za smeštaj i čuvanje pokojnika), organizaciju sahrane i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i pripremanje pokojnika za sahranjivanje.

Ko brine o održavanju grobnog mesta?

O uređenju i održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici: porodica i srodnici umrlog, odnosno druga lica koja preuzmu obavezu održavanja grobnog mesta.

Kada nastupi smrt, kome se obratiti?

Kada smrt nastupi kući potrebno je obavestiti Hitnu pomoć (tel:023/194) koja nakon utvrđivanja činjenice smrti izdaje:
- Potvrdu o smrti
- Dozvolu za sahranu
Ukoliko smrt nastupi u bolnici, porodica ili osoba koja vrši prijavu smrti od patologa pribavlja:
- Dozvolu za sahranu
Nakon pribavljanja navedenih dokumenata porodica umrlog se može obratiti Pogrebnoj službi našeg preduzeća za sve potrebe prevoza, opremanja i sahrane pokojnika.
Pogrebna služba nalazi se u Zrenjaninu u Svetosavskoj ulica br.25.
Radno vreme Pogrebne službe je:
- radnim danom od 07.00. do 21.00 časova
- subotom od 07.30. do 20.30. časova,
- nedeljom i u danima državnih praznika od 08.00. do 16.00. časova.
Kontakt telefon Pogrebne službe je: 023.561-473 ili 066.866.0300
Osim dokumenata o utvrđivanju činjenice smrti izdate od strane hitne pomoći ili nadležne zdravstvene ustanove, za zakazivanje sahrane neophodno je dostaviti ličnu kartu pokojnika, ček od penzije ukoliko je preminula osoba bila penzioner i ličnu kartu prijavioca smrti.

Kada se vrši preuzimanje pokojnika?

Preuzimanje umrlih osoba iz kuća vrši se svakodnevno, u periodu od 0 - 24h, ako je izdata potvrda o smrti i dozvola za sahranu, od strane dežurne službe Hitne pomoći. Ako dežurni lekar Hitne pomoći ne može da utvrdi uzrok smrti i ne izda potvrdu o smrti i dozvolu za sahranu, umrlo lice se prenosi na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde se utvrđuje uzrok smrti.
U slučaju da smrt nastupi u bolnici, preminuli se preuzimaju sa patologije, a dokumentaciju izdaju nadležne bolničke službe. Preminuli se sa patologije mogu preuzeti svim danima od 7 do 14h. U izuzetnim slučajevima, preminuli se mogu preuzeti i van navedenog radnog vremena, u dogovoru sa dežurnim radnikom pogrebne službe, pozivom na broj 066/ 866 0300.

Koliki novčani iznos refundira PIO Fond nosiocu troškova sahrane, ako je preminuli bio penzioner?

Trenutni iznos refundacije je 41.650,00 din., za sve kategorije korisnika penzija. Pogrebna služba JKP „Čistoća i zelenilo“ za taj iznos odmah umanjuje račun za pogrebne troškove donosiocu penzionog čeka preminulog i naknadno refundira novac od PIO Fonda. U nekim slučajevima, taj novčani iznos pokriva kompletne pogrebne troškove.

Kada se vrši ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka?

Ekshumacija je iskopavanje posmrtnih ostataka umrlih lica. Ekshumacije i prenosi posmrtnih ostataka umrlih osoba vrše se na zahtev članova uže porodice ili ovlašćenog organa uz posebno odobrenje. Istoj mora prisustvovati podnosilac zahteva za ekshumaciju, ovlašćeno lice nadležnog organa koji je naložio ekshumaciju i ovlašćeni radnik preduzeća. Ekshumacija posmrtnih ostataka u cilju njihovog prenošenja ne može se vršiti u vremenu od 1.maja do 30.septembra, ako od dana sahranjivanja do dana ekshumacije nije proteklo najmanje 5 godina. Izuzetno, nadležni organ može iz opravdanih razloga odobriti ekshumaciju i pre isteka roka.

Kako se reguliše pravo korištenja grobnog mesta nakon smrti korisnika i vlasnika nadgrobnog spomen obeležja?

Čl.46. Odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebne delatnosti (objavljen u Službenom listu grada Zrenjanin br. 18/2019), predviđeno je da u slučaju smrti korisnika grobnog mesta pravo korišćenja grobnog mesta pripada fizičkom licu koje je sudskom odlukom oglašeno za njegovog naslednika odnosno fizičkom licu koje dokaže da je naslednik umrlog. Ukoliko je više lica oglašeno za naslednike, ista su dužna da jednog među sobom ovlaste, pismenim punomoćjem da sa Preduzećem, u svojstvu novog korisnika grobnog mesta zaključi odgovarajući ugovor o korišćenju istog, uz dostavljanja punomoćja Preduzeću, u kom slučaju će Preduzeće, ostala lica evidentirati kao sukorisnike grobnih mesta. Ukoliko je ostavinski postupak sproveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nosilac prava korišćenja grobnog mesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korišćenja se rešava naknadnim postupkom i sprovođenjem ostavine, za to grobno mesto, kao naknadno pronađene imovine.

Na koji način se grobno mesto može ustupiti?

Čl.50. Odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebne delatnosti (objavljen u Službenom listu grada Zrenjanin br. 18/2019), korisnik grobnog mesta ne može pravnim poslom među živima preneti pravo korišćenja grobnog mesta na drugo lice. Ako korisnik grobnog mesta umre, pravo korišćenja grobnog mesta može biti predmet nasleđivanja. Čl.51. navedene odluke predviđeno je da korisnik grobnice, uređene parcele i kasete za polaganje urne može grobnicu , uređenu parcelu, odnosno kasetu za polaganje urne, ukoliko u njoj nisu sahranjeni posmrtni ostaci, ustupiti isključivo preduzeću, uz sporazumno utvrđenu naknadu. Ukoliko u roku od 60 dana od dana prijema ponude za zaključenje sporazuma, naknada ne bude sporazumno utvrđena, korisnik grobnice, uređene parcele i kasete za polaganje urne iste može prodati trećem licu, pod uslovima iz ponude.

Šta znači da je grob napušten?

Istekom roka obaveznog, odnosno produženog počivanja, a u slučaju da rok počivanja nije produžen, posmrtni ostaci iz takvih grobova biće preneti u zajednički grob. Protekom navedenih rokova a pre ekshumacije i prenosa posmrtnih ostataka u zajednički grob, preduzeće će opomenuti korisnika da u roku od 30 dana od dana prijema opomene, uplati naknadu za korišćenje grobnog mesta za narednih 10 godina i na taj način produži rok počivanja. U slučaju da se pismena opomena nije mogla uručiti korisniku grobnog mesta, grobno mesto biće oglašeno u listu od lokalnog značaja i na internet stranici preduzeća. Rok po oglašavanju je 6.meseci da se javi korisnik ili srodnici koji imaju interes da produže rok počivanja. Ukoliko se protekom roka od 6.meseci ne javi korisnik ili srodnici, smatraće se da je grobno mesto napušteno.

Šta preduzeti nakon što je prilikom posete grobu uočena krađa ili oštećenje?

Krađu prijaviti policiji ili Pogrebnoj službi preduzeća koja prijavu prosljeđuje policiji, kako bi se izvršio uviđaj.

Da li je potrebna dozvola za graviranje slova?

Na grobljima mogu se izvoditi zanatski, građevinski i drugi tehnički radovi u vezi sa podizanjem nadgrobnih spomenika i drugih spomen obeležja, njihova popravka, zamena i uklanjanje, uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje Preduzeća. Takođe, i za graviranje slova, potrebna je Dozvola izdata od strane Pogrebne službe preduzeća. Radove mogu izvoditi isključivo pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti.

Šta je potrebno za izdavanje dozvole za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova na grobljima?

Kamenorezac podnosi Molbu za izdavanje dozvole za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova na grobljima, uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika grobnog mesta na kome će se radovi izvoditi, podnosi skicu sa dimenzijama elemenata koji se ugrađuju na grobno mesto i tek tada ako je sve u redu na terenu i sa dokumentacijom dobija Dozvolu za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova na grobljima, od strane Pogrebne službe preduzeća.