Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Direktori

 

VD direktora Preduzeća:

Nemanja Milinković, diplomirani inženjer građevinarstva

Rođen je 28.01.1985. godine u Zrenjaninu.
Po završetku srednje škole upisuje Visoku građevinsko-geodetsku školu Univerziteta u Beogradu, smer:komunalno inžinjerstvo. Nakon diplomiranja nastavlja školovanje na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, na smeru: hidrotehnika i vodno inžinjerstvo okoline, gde stiče stručno zvanje: dipl.inženjer gradjevinarstva.

Radio je u:
-DOO “ Hidroinžinjering” Zrenjanin na poslovima šefa gradilišta (2006-2007.god.),
-SR“ MN Inženjering” Stajićevo kao direktor preduzeća i šef gradilišta (2007-2012.god.),
-Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička direkcija za vode Beograd, uređenje vodotoka i odbrane od poplava (2012-2014.god.),
-V.P.D.P “Sibnica” Beograd na poslovima savetnika direktora (2014-2015.god.),
-DOO “Instel Inženjering” Novi Sad na radnom mestu rukovodioca gradjevinske operative (2015.god.),
-VPD “Srednji Banat” DOO Zrenjanin kao rukovodilac poslovne jedinice tehničke operative, (2016-2019.god.),
-SR “Đedo Kop” Stajićevo kao glavni inžinjer tehničke operative (2019-2021.god.) .
Od avgusta meseca 2021.godine obavlja poslove v.d. direktora JKP„Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.


Direktor tehničkog sektora:

Ivan Ivanović,  diplomirani inžinjer za razvoj mašinske struke

Rođen je 1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, kao i Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. Radio je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, na poslovima diplomiranog inžinjera u proizvodnji u Jugoremediji, poslovođe na upravljanju otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, zamenika šefa upravljanja otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, pomoćnika direktora tehničkog sektora u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a od decembra meseca 2017.godine radi na poslovim tehničkog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.


Direktor finansijsko-računovodstvenog sektora:

Snežana Đorđević, diplomirani ekonomista

Rođena je u Zrenjaninu 1963 godine, gde je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet je završila u Novom Sadu. Nakon završetka istog radila je u DP “Termos” na poslovima komercijalnog direktora. Od 1997 godine radi u JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, najpre na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora a potom, od 2013 godine radi na poslovima direktora finansijsko-računovodstvenog sektora. Na ovim poslovima je i sada angažovana.


Direktor sektora opštih i pravnih poslova:

Obren Pribišić, diplomirani pravnik

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položio je 2008.godine.

Rođen je 1969.godine u Zrenjaninu. Nakon završetka srednje škole, upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu. U JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin radio je na poslovima referenta opštih i pravnih poslova, stručnog saradnika za pravne poslove, referenta pravnih poslova, šefa kadrovske službe, direktora opšte i pravne službe, a od 2014.godine radi na poslovima direktora opšteg i pravnog sektora.

 


Direktor komercijalnog sektora:

Bojana Savić, master ekonomista

Rođena u Zrenjaninu 06.06.1991. godine. Nakon završene gimnazije 2010. godine, upisuje Ekonomski fakultet u Beogradu, gde je 2015. godine diplomirala na modulu Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, podmodul Računovodstvo i revizija. Master sudije na modulu Kvantitativna analiza, podmodul Aktuarstvo završila je 2020. godine čime stiče zvanje master ekonomiste. Zaposlena je u JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin od 2016. godine, gde od oktobra meseca 2018. godine radi na poslovima direktora komercijalnog sektora.